Spring til indhold

Kørekort

Danskere med fast bopæl i Grækenland kan ikke få udstedt et dansk kørekort. Det er efter dansk lovgivning ikke muligt at få udstedt dansk kørekort, når man er blevet frameldt det danske folkeregister eller opholder sig i udlandet minimum 185 dage om året.

Mistet kørekort - fastboende
Er du fastboende i Grækenland og mister dit danske kørekort, skal du henvende dig til de græske myndigheder med henblik på udstedelse af et græsk kørekort. Inden da skal du indhente en erklæring (på engelsk) fra de danske politimyndigheder om din førerret i Danmark. Erklæringen fås ved skriftlig henvendelse til:

Rigspolitiet
Administrationsafdelingen
Pas- og kørekort
Polititorvet 14
DK-1780 København V
E-mail: pol-paskorekort@politi.dk
Fax: +45 45 15 01 76

Anmodning om erklæring skal være bilagt kopi af pas samt politianmeldelse.

Ambassaden kan på baggrund af politiets erklæring udstede en erklæring på græsk, der bekræfter førerretten. Ambassaden opkræver et gebyr for denne erklæring.
Erklæringen skal herefter indleveres til det nærmeste græske motorkontor, som herefter vil udstede et nyt kørekort jfr. græske regler.

Mistet kørekort - turist
Er du fastboende i Danmark og mister du under ferieophold i Grækenland dit danske kørekort, kan ambassaden efter kontrolcheck med Rigspolitiet udstede en erklæring, der bekræfter, at personen er indehaver af gyldigt dansk kørekort med angivelse af type. For udstedelse af erklæringen om mistet kørekort opkræves et gebyr. Erklæringen træder ikke i stedet for et kørekort.

Internationalt kørekort
Ansøgning om internationalt kørekort skal ske ved personlig henvendelse til ambassaden eller et stedligt konsulat.

Internationale kørekort udstedes centralt i Danmark af Rigspolitichefen. Ekspeditionstiden er normalt 3-4 uger.

Følgende kræves:
1.  1 lyseblåt ansøgningsskema i udfyldt og underskrevet stand
2.  1 nyt pasfoto (3,5 x 4,5 cm)
3.  Gyldigt dansk kørekort
4.  Gebyr