Spring til indhold

Indgåelse af ægteskab i Grækenland

Vejledning om ægteskab i Grækenland.

Mulighederne for at indgå ægteskab i udlandet er generelt beskrevet på Udenrigsministeriets hjemmeside: http://um.dk/da/rejse-og-ophold/legalisering/indgaaelse-af-aegteskab-i-udlandet/

Desuden er mulighederne for at indgå ægteskab i udlandet beskrevet på Ankestyrelsens hjemmeside: https://ast.dk/born-familie/aegteskab-og-skilsmisse/aegteskab/vielse-i-udlandet

I Grækenland er det som hovedregel muligt for danskere at indgå ægteskab efter aftale med den stedlige vielsesmyndighed så som kirke eller borgerligt vielseskontor. I forbindelse med indgåelse af kirkelig vielse er det dog en betingelse, at en af parterne tilhører den græsk-ortodokse trosretning.

Der bør altid – og i god tid – rettes henvendelse til den græske myndighed, der skal forestå vielsen, da de dokumenter, der kræves indleveret/udfyldt kan variere fra sted til sted. Det er ambassadens erfaring, at følgende dokumenter typisk skal indleveres:

• Ægteskabsattest, der dokumenterer, at I ikke er gift i forvejen. Attesten udstedes af den danske parts bopælskommune. Danske statsborgere, som ikke har fast bopæl i Danmark, herunder danskere, som aldrig har boet i Danmark, kan få udstedt en ægteskabsattest af Københavns kommune. Yderligere oplysninger kan hentes på kommunens hjemmeside, http://www.kk.dk/artikel/vielse-i-udlandet
Attesten skal oversættes til græsk på en af følgende tre måder:
 o Oversættelse til græsk foretages i Danmark af en translatør. Såfremt translatøren ikke er optaget i Udenrigsministeriets underskriftsdatabase, skal translatørens underskrift legaliseres hos en notar (den lokale byret) eller hos Dansk Erhverv, inden dokumentet Apostille-påtegnes i Udenrigsministeriets Legalisering, Asiatisk Plads 2, 1448 København K. Tlf. 33 92 12 33, legalisering@um.dk. Læs mere om legalisering, Apostille-stempel, gebyrer og dokumenter fra tolke og translatører på Udenrigsministeriets hjemmeside, http://um.dk/da/rejse-og-ophold/legalisering/
 o Oversættelse foretages i Grækenland af en translatør, hvis underskrift attesteres af den danske ambassade i Athen mod betaling af gebyr i henhold til gældende regler.
 o Uofficiel oversættelse foretages af den danske ambassade i Athen mod betaling af gebyr i henhold til gældende regler.

• Fødsels- og dåbs-/navneattest. Vedrørende oversættelse til græsk, se ovenfor.
 
• Indrykning af annonce i den græske dagspresse. Der skal indrykkes to annoncer – en for hver af parterne – i den græske dagspresse. For så vidt angår borgerlig vielse, er det ikke alle kommuner, der er lige strenge, og ambassaden har kendskab til tilfælde, hvor man af tidsmæssige årsager har set stort på annoncer i dagspressen.

• Vidner. Borgerlig vielse: Sædvanligvis 2 vidner. Kirkelig vielse: En forlover.

• Eventuel skilsmissedom eller skilsmissebevilling. En skilsmissedom eller skilsmissebevilling skal oversættes til græsk og Apostille-påtegnes, jf. ovenfor.

Hvor ikke andet er anført gælder vejledningen både for borgerlig og kirkelig vielse.

Alle ægteskaber – kirkelige som borgerlige – indgået i Grækenland skal registreres på det lokale græske registratorkontor inden 40 dage efter vielsesceremonien. Foretages registreringen efter udløbet af de 40 dage, bliver man afkrævet bøde i form af stempelmærker.

Registreringen foretages ved personligt fremmøde af en af parterne medbringende vielsesmyndighedens "vielses-papir” samt pas, hvorefter man får den græske vielsesattest.

Husk desuden at få vielsen registreret i Danmark.