Spring til indhold

Indgåelse af ægteskab i Grækenland

Du kan finde generel information om mulighederne for at indgå ægteskab i udlandet på Udenrigsministeriets og Ankestyrelsens hjemmesider.   
 
I Grækenland findes der to former for vielse – kirkelig og borgerlig. Udenlandske statsborgere har på lige fod med grækere mulighed for at indgå ægteskab i Grækenland efter aftale med den stedlige vielsesmyndighed, som vil være enten kirken eller rådhuset. I forbindelse med kirkelig vielse er det blandt andet en betingelse, at en af parterne tilhører den græsk-ortodokse kirke. 
 

Hvor ikke andet er anført gælder vejledningen neden for både for borgerlig og kirkelig vielse.

 

Nødvendige dokumenter

  

For at få information om, hvilke dokumenter, der skal indleveres til myndighederne, bør der altid – og i god tid – rettes skriftlig henvendelse til den myndighed, der skal forestå vielsen.

  

Det er ambassadens erfaring, at følgende dokumenter typisk skal indleveres: 

  

Ægteskabsattest

  

Den danske part skal for at få udstedt en ægteskabsattest henvende sig til sin bopælskommune. Danske statsborgere, som ikke har fast bopæl i Danmark, herunder danskere, som aldrig har boet i Danmark, kan få udstedt en ægteskabsattest af Københavns Kommune. Yderligere oplysninger kan bl.a. hentes på Københavns Kommunes hjemmeside

 
Eventuel skilsmissedom eller skilsmissebevilling

  

En skilsmissedom eller skilsmissebevilling skal, hvis den er udstedt i Danmark, indhentes hos udstedende myndighed. For en skilsmissebevilling gælder det endvidere, at den skal være endelig - søg yderligere oplysninger om, hvorledes dette bevidnes hos udstedende myndighed.

 

Fødsels- og dåbsattest eller Fødsels- og navneattest

  

En Fødsels - og dåbsattest eller en Fødsels - og navneattest indhentes hos udstedende myndighed (sognet man tilhører). 

 

Det er ambassadens erfaring, at alle ovenstående dokumenter skal legaliseres (dvs. stemples med et såkaldt apostille) og oversættes til græsk for at være gyldige i officiel græsk sammenhæng.

 

Du kan læse mere om apostillepåtegnelse af danske dokumenter på Udenrigsministeriets hjemmeside.

 

Er du i besiddelse af et oversat dokument, skal denne oversættelse påtegnes af en notar (ved en byret) inden det apostillepåtegnes.

 

Du kan læse mere om legalisering af oversatte danske dokumenter på udenrigsministeriets hjemmeside.

 

Ønsker man at oversætte et dokument med apostillepåtegnelse i Grækenland kan en oversættelse foretages af en translatør, hvis underskrift attesteres af den danske ambassade i Athen. For at ambassaden kan attestere en underskrift kræves det imidlertid, at oversætteren møder personligt frem på ambassaden og underskriver oversættelsen med mindre vedkommendes underskrift er ambassaden bekendt. Der betales gebyr i henhold til gældende regler.

 

Uofficiel oversættelse af dokumenter med apostillepåtegnelse foretages af den danske ambassade i Athen mod betaling af gebyr i henhold til gældende regler.

  
Indrykning af annonce i den græske dagspresse

 

Der skal indrykkes to annoncer – en for hver af parterne – i den græske dagspresse.

 

Vidner

 

Borgerlig vielse: Sædvanligvis 2 vidner. Kirkelig vielse: En forlover.

 

Registrering af vielsen

 

Alle ægteskaber – kirkelige som borgerlige – indgået i Grækenland skal registreres på det lokale folkeregister indenfor 40 dage efter vielsesceremonien. Foretages registreringen efter udløbet af de 40 dage, kan man blive afkrævet bøder.

 

Registrering af ægteskab foretages ved personligt fremmøde hos det lokale folkeregister af en af parterne medbringende vielsesmyndighedens "vielses-papir” samt pas. Folkeregistret udleverer efter registreringen den officielle, græske vielsesattest (Ληξιαρχική πράξη γάμου).

 

Husk desuden at få vielsen registreret i Danmark (folkeregistret).