Spring til indhold

Energiaftalen i korte træk

Med energiaftalen af 22. marts 2012 er der sikret bred politisk opbakning til en ambitiøs grøn omstilling med fokus på at spare på energien i hele samfundet og få mere vedvarende energi i form af flere vindmøller, mere biogas og mere biomasse.

Med aftalen sikres 12 pct. reduktion af bruttoenergiforbruget i 2020 i forhold til 2006, godt 35 pct. vedvarende energi i 2020 og lige knap 50 pct. vind i det danske elforbrug i 2020.

Aftalen er dermed en vigtig milepæl på vej til at omstille hele Danmarks energiforsy-ning (el, varme, industri og transport) til vedvarende energi i 2050.

Initiativerne i aftalen skaber grøn vækst og beskæftigelse frem til 2020 og tager væ-sentligt hensyn til virksomhedernes konkurrenceevne.

Aftalen rummer en lang række energipolitiske initiativer for perioden 2012-2020, og parterne gør løbende status. Inden udgangen af 2018 drøftes supplerende initiativer for perioden efter 2020.

Et energieffektivt samfund med mindre energispild

Energieffektivitet er en afgørende forudsætning for at kunne dække stadig større dele af ener-giforbruget med vedvarende energi. Det er ligeledes en økonomisk fordel for virksomheder og husholdninger i tider med stigende energipriser. Med de initiativer, der ligger i aftalen, vil Dan-mark i 2020 have reduceret det endelige energiforbrug (ekskl. forbruget til transport) med knap 7 pct. i forhold til 2010. Aftalen indeholder bl.a.:

 • at energiselskaberne i endnu højere grad end i dag skal arbejde for at realisere konkrete energibesparelser f.eks. gennem rådgivning og tilskud i bl.a. husholdninger og erhvervsliv,
 • at energiselskabernes indsats på området øges med 75 pct. i perioden 2013-2014 og med 100 pct. i perioden 2015-2020 i forhold til indsatsen 2010-12,
 • at der udarbejdes en samlet strategi for energirenovering af danske bygninger, så de fremtidssikres over for stigende energipriser.

En grøn og bæredygtig energiforsyning baseret på vedvarende energi

Med aftalen sikres en markant ekstra udbygning med vindkraft, svarende til godt 1½ mio. hus-holdningers årlige forbrug. Dermed vil vindkraft i 2020 dække omkring halvdelen af vores el-forbrug mod en fjerdedel i dag. Aftalen betyder bl.a.:

 • at der etableres 600 MW havmøller på Kriegers Flak og 400 MW på Horns Rev inden 2020,
 • at der etableres yderligere 500 MW kystnære havmøller frem mod 2020.
 • at vindmølleplanlægningen styrkes med henblik på nye landmøller med en samlet kapaci-tet på 1.800 MW frem mod 2020 – hvormed landmøllekapaciteten forventes at stige 500 MW på trods af nedtagning af gamle møller.
 • at afregningen for vindmøller aftrappes ved høje elpriser for at hindre overkompensation,
 • at der afsættes alt 100 mio. kr. over 4 år til at støtte udvikling og anvendelse af nye VE tek-nologier til elproduktion (sol, bølger mv.) samt 25 mio. kr. til bølgekraft.

En omstilling til grøn varme

Varmeforbruget skal også gradvis omstilles til vedvarende energi. Aftalen omfatter bl.a.:

 • at skift fra kul til biomasse på de centrale kraftværker gøres mere attraktivt med en æn-dring af varmeforsyningsloven,
 • at de mindre, nødlidende barmarksværker, der kæmper med høje varmepriser, kan få lov til at producere varme på biomasse,
 • at der afsættes en pulje på 35 mio. kr. til at fremme nye VE-teknologier, f.eks. geotermi og store varmepumper.

Mere vedvarende energi i bygninger

Aftalen understøtter udfasningen af oliefyr i eksisterende bygninger ved:

 • at der fra 2013 indføres et stop for installering af olie- og naturgasfyr i nye bygninger.
 • at det fra 2016 ikke længere skal være muligt at installere oliefyr i eksisterende bygninger i områder med fjernvarme eller naturgas som alternativ.
 • at der i 2012-2015 afsættes en pulje på i alt 42 mio. kr. til at understøtte omlægningen fra olie- og naturgasfyr i eksisterende bygninger til vedvarende energi.
 • at nuværende kampagne- og informationsaktiviteter i Go’ Energi afvikles og omprioriteres til andre energieffektiviseringsinitiativer.

Mere vedvarende energi i erhverv

Erhvervslivet skal med i omstillingen til grønnere energi. Derfor fastsætter aftalen:

 • at der gives tilskud til at fremme energieffektiv anvendelse af vedvarende energi i virksom-hedernes produktionsprocesser. Puljen stiger fra 250 mio. kr. i 2013 til 500 mio. kr. årligt i 2014-2020,
 • at der indføres et tilskud på 30 mio. kr. årligt fra 2013 til 2020 til at fastholde og fremme in-dustriel kraftvarme i industri og gartnerier fra 2013 til 2020.

Smarte elnet

Et stort elforbrug kombineret med meget vindkraft kræver et intelligent energisystem. Derfor fastsætter aftalen:

 • at der udarbejdes en samlet strategi for etablering af smarte elnet i Danmark,
 • at der søges indgået en aftale med netselskaberne om udrulning af fjernaflæste timeelmå-lere.

Bedre rammebetingelser for biogasudbygningen

Der skal gennemføres en ambitiøs udbygning med biogas. Med henblik på at sætte den-ne udbygning på rette spor og opnå den nødvendige fremdrift omfatter aftalen:

 • at den eksisterende støtte til biogas til kraftvarme øges,
 • at andre muligheder for anvendelse af biogas – i naturgasnettet, i virksomheders pro-ces eller i transportsektoren – gøres økonomisk attraktive med en række nye tilskud
 • at anlægsstøtten forøges fra 20 til 30 pct.
 • at der nedsættes en task-force, der skal understøtte de konkrete projekter og foreslå supplerende initiativer, hvis der ikke i 2012-13 vurderes at være den fornødne frem-drift i udbygningen.

El og biomasse i transportsektoren

På længere sigt skal transportsektoren gennemgå en radikal omstilling fra fossile brændsler til f.eks. el og biomasse. Aftalen omfatter bl.a. følgende første skridt:

 • at der udarbejdes en strategi for fremme af energieffektive køretøjer
 • at ladestandere til elbiler, infrastruktur til brint samt infrastruktur til gas i tung transport støt-tes med i alt 70 mio. kr.
 • at der sikres iblanding af 10 pct. biobrændstoffer i 2020

Øget forskning, udvikling og demonstration

Investeringer i forskning, udvikling og demonstration (FUD) er afgørende for at udvikle og teste danske grønne løsninger og skabe grønne jobs i Danmark. Aftalen omfatter derfor:

 • at der arbejdes for et fortsat højt niveau for FUD i energiteknologi, hvor der også er et er-hvervs- og vækst potentiale.
 • at der afsættes i alt 9,5 mio. kr. til at støtte arbejdet med Samsø som fossiluafhængig ø.

Finansiering af energiaftalen

Der er sikret fuld finansiering af samtlige nye energipolitiske initiativer. Aftalen fastslår således:

 • at energiselskabernes forøgede indsats på energispareområdet finansieres over selska-bernes tariffer,
 • at støtte til udbygning med vedvarende energi, der leveres til el- og gasnettet finansieres over PSO (public service obligation)-ordninger, og dermed over energiregningen,
 • at der indføres en forsyningssikkerhedsafgift på rumvarme til at dække statslige tilskud til biogas, industriel kraftvarme, vedvarende energi i erhverv samt det statslige afgiftstab, som følger af et lavere forbrug af fossile brændsler.
 • at en del af forsyningssikkerhedsafgiften modsvares af en lempelse af energiafgifterne på el og brændsel til proces med henblik på at fastholde dansk erhvervslivs konkurrenceevne.
 • derudover gennemføres en række effektiviseringer i den danske energisektor, der tilsam-men billiggør indsatsen med 1,8 mia. kroner i 2020.