Spring til indhold

Sektorer i fokus

Nedenfor finder du korte informationer om en række aktuelle vækstområder med muligheder for danske virksomheder.

Energisektoren

Der er et stort markedspotentiale for danske virksomheder – især indenfor vedvarende energi, kraftværker baseret på olie, gas og kul samt øget energieffektivitet. At Grækenland for alvor er begyndt at fokusere på vedvarende energi understøttes bl.a. af den nyligt tiltrådte PASOK-regering’s beslutning om at etablere et separat ministerium for miljø, energi og klima for første gang i græsk historie samt det nye lov-grundlag fra juni 2010. Der er stadig særdeles gode feed-in tariffer for både vind, sol og biomasse og der forventes at blive mulighed for etableringsstøtte for nogle investeringer inden for VE-området - 40% via den græske udviklingslov, som p.t. er under revision. Det gør investeringer i vind- og solparker samt biomasseanlæg overordentlig interessante. Læs mere i vores sektoranalyser om den græske energisektor.

Fokus på energi-besparelse i den private boligsektor

Et delvist EU-finansieret program omhandlende energi-effektivitet i den private boligsektor vil give øgede afsætningsmuligheder for relaterede produkter.

Investeringerne i mere energi-effektive boliger inden for rammerne af nævnte program, der i første omgang løber over perioden 2010-2012, forventes at komme til at ligge i en størrelsesorden på ca. 1 mia. euro. Programmet giver incitamenter til ejere af boliger fra før 1980 i form af tilskud, rentefrie lån eller lavt forrentede lån afhængig af boligejerens indkomst. Programmet støtter aktiviteter, der forbedrer energi-effektiviteten i boligen, såsom udskiftning af vinduer, opsætning af skodder, isolering (herunder også tag-isolering), udskiftning af fyr til nyt energi-effektivt fyr (enten olie-, natur-gas eller biomasse-fyr), geotermiske varmepumper, combined heat-power, termostater etc.

Spildevandsbehandling

På en pressekonference den 6. december 2010 meddelte den græske minister for miljø, energi og klimaminister, at alle græske byer og landsbyer med mere end 2.000 indbyggere i 2015 skal have kloak-systemer og adgang til biologisk rensning af deres spildevand. Således vil der frem til 2015 blive investeret i projekter i mere end 400 byer/landsbyer med et indbyggertal mellem 2.000 og 15.000 spredt over hele Grækenland. Projekterne vil blive finansieret med støtte fra EU’s strukturfonde samt samhørighedsfonden. I henhold til det oplyste har man allerede sikret sig midlerne (1 mia. euro). Du kan finde mere information under "sidste nyt" Spildevandsbehandling i Grækenland

Affaldsbehandling

Affald og affaldshåndtering er blevet et stort problem i Grækenland. I takt med den stigende turisme, urbanisering samt bedre levevilkår og nye forbrugsvaner er mængden af produceret affald vokset kraftigt gennem årene og ligger i dag på 5 mio tons årligt alene fra de private husholdninger samt fra handels-virksomhederne. Udsigten til bøder for manglende overholdelse af EU-lovningen på området, lukning af en række udtjente lossepladser og befolkningens modstand mod etablering af nye, sætter fokus på alle former for affaldshåndtering, der kan reducere mængden af affald, der skal i jorden.

Med PASOK-regeringen ved roret er der sat fokus på grøn vækst og miljørigtige løsninger ikke mindst inden for affaldshåndtering. I løbet af februar 2011 forventes en ny lov vedtaget. Med denne lov, som følger princippet "den der sviner, betaler", forsøger man at sætte en bremse for produktionen af affald. Denne strategi følges op af nye mål for genbrug i år 2020, hvorefter 50% af husholdningsaffaldet og 70% af byggeaffaldet skal genbruges. Foruden genbrug er der også åbnet op for anvendelsen af andre teknologier til reduktion af affaldsmængden, der ender på lossepladsen, såsom forbrænding. Du kan finde mere information under "sidste nyt" Fokus på affaldshåndtering i Grækenland.

Marinesektoren

Grækenland er verdens største søfartsnation med en handelsflåde på mere end 2.974 skibe, der er større end 1.000 gt svarende til 14,8% af verdens samlede dødvægtstonnage og ca. 40% af EU’s dødvægtstonnage. Omend den finansielle krise og den almindelige afmatning i verdens økonomier har betydet svigtende fragtpriser, vil internationale regler om blandt andet begrænsning af emissioner fra skibsfarten betyde øgede afsætningsmuligheder for producenter af udstyr og teknologier til ”grøn skibsfart”. Læs mere i sektoranalysen om den græske maritime sektor.

Græske virksomheder er meget aktive i nærmarkederne på Balkan. Virksomhederne i ovennævnte sektorer er bestemt ingen undtagelse. Perspektivet for mange danske virksomheder vil derfor ikke blot være det græske marked, men også mulighederne for at benyttet erfaringer og kontakter fra Grækenland til at gå i gang med dele af Balkanregionen.